Title Image

Regulamin TrekTours w Otwocku’24

REGULAMIN RAJDU PIESZEGO: TREKTOURS W OTWOCKU’24

 1. ORGANIZATORZY

  1.1. MB TrekTours.
  Dane teleadresowe:
  Ulica P. Lukšio 1, LT-08221 Wilno, Litwa
  +48 222 116 770
  [email protected]
  Kod przedsiębiorstwa: 305473960
  Numer Płatnika VAT: LT100012998410

  1.2. Organizacja wydarzenia została ustalona z:
      1.2.a Urząd miasta Otwock;
      1.2.b Dyrekcja Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Laszka;
      1.2.c Nadleśnictwo Celestynów.

 2. WYDARZENIE
  2.1.
  Rajd pieszy – wydarzenie turystyczno-rekreacyjne. Wydarzenie nie jest zawodami. Respektowanym sposobem poruszania się podczas wydarzenie jest marsz. Zabronione jest pokonywanie trasy rowerem, hulajnogą elektryczną czy innym pojazdem motorowym oraz zabroniony jest bieg.

 3. TERMIN I MIEJSCE
  3.1. 
  Data wydarzenia: 20.04.2024 roku
  3.2. Strefa startu i finiszu: Park miejski w Otwocku
 4. CEL WYDARZENIA
  4.1. Propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Otwocka, powiatu otwockiego, mieszkańców Warszawy, województwa mazowieckiego i gości miast.
  4.2. Promowanie chodzenia, rajdów pieszych i aktywności fizycznej na łonie natury.
  4.3. Promocja walorów przyrody Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka i powiatu otwockiego.
 5. TRASY RAJDU
  5.1. Trasy w większości przebiegają na terenie Mazowieckiego parku Krajobrazowego im. Cz. Łaszka, ścieżkami wzdłuż rzeki Świder, na wyspach świderskich, w mieście Otwock.
  5.2. Nawierzchnia tras w większości to drogi i ścieżki leśne, drogi gruntowe i szutrowe, chodniki dla pieszych. Trasy nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych.
  5.3. Trasy rajdu są oznakowane zgodnie z kolorem przeznaczonym do wybranej trasy.
  5.4. Trasy są radialne, czyli rozpoczynają się i kończą się w tym samym miejscu – Strefa Startu/Finiszu.
  5.5.Trasy:
      5.5.a. Różowa 8 km: Czas startu od 9:00 do 13:00 | Finisz do 18:00
      5.5.b. Zielona 15 km: Czas startu od 9:00 do 13:00 | Finisz do 19:00
      5.5.c. Żółta 25 km: Czas startu od 8:00 do 13:00 | Finisz do 22:00
      5.5.d. Niebieska 50 km: Czas startu od 7:00 do 9:00 | Finisz do 00:00 22.10.2023
      5.5.e. Fioletowa 70 km: Czas startu od 7:00 do 9:00 | Finisz do 9:00 22.10.2023
      5.5.f. Czerwona 100 km: Czas startu od 7:00 do 9:00 | Finisz do 12:00 22.10.2023
 6. PRZEBIEG RAJDU PIESZEGO
  6.1. Dojazd. Uczestnicy wydarzenia muszą samodzielnie przybyć na miejsce Startu wydarzenia – Strefa Startu/Finiszu w parku miejskim w Otwocku.
  6.2. Parkowanie. Organizator zapewnia koordynatorów parkingu, którzy pokierują uczestników przybywających samochodem w miejsca wyznaczone do parkowania.
  6.3. Startowanie. Uczestnicy muszą skierować się do namiotu rejestracji w strefie Startu/Finiszu, gdzie zostanie zeskanowany bilet udziału w wydarzeniu i wydana opaska uczestnika.
  6.4. Każdy uczestnik podczas rajdu powinien się kierować kolorem wybranej trasy.
  6.5. Trasy są podzielone na poszczególne odcinki, pomiędzy którymi ulokowane są punkty odżywienia i odświeżenia. Wstęp na terytorium punktu jest możliwy pod warunkiem posiadania opaski uczestnika. W punktach można skorzystać z następujących udogodnień:
      6.5.a. Bio-toalety;
      6.5.b. Strefa uzupełnienia wody pitnej;
      6.5.c. Namiot z dyżurnymi wolontariuszami;
      6.5.d. Przekąski, herbata, ciepły posiłek;
      6.5.e. Apteczka pierwszej pomocy;
      6.5.f. Informować o potrzebie pierwszej pomocy medycznej i skorzystać z konsultacji ratownika medycznego;
      6.5.g. Możliwość poinformowania o chęci zakończenia rajdu, po czym uczestnik z wskazanego punktu będzie odebrany transportem SOS i odwieziony na strefę Startu.
  6.6. Po zakończeniu rajdu uczestnik powinien skierować się do namiotu rejestracji, w którym zostanie po raz drugi zeskanowany bilet udziału w wydarzeniu i zarejestrowany czas zakończenia rajdu. Następnie uczestnik otrzyma medal, a w ciągu 15 min na, wskazany podczas rejestracji, adres poczty elektronicznej zostanie wysłany e-dyplom.
 7. REJESTRACJA I OPŁATA STARTOWA
  7.1. Rejestracja na rajd pieszy jest prowadzona wyłącznie online pod adresem: https://trektours.pl/trektours-w-otwocku23/
  7.2. Wysokość opłaty startowej różni się w zależności od długości tras i rośnie wraz z zbliżeniem daty wydarzenia. W dniu wydarzenia cena opłaty startowej jest najwyższa.
  7.3. Ilość biletów na wydarzenie jest ograniczona.
  7.4. Dokonać rejestracji na wydarzenie można również w dniu wydarzenia w namiocie rejestracji, z założeniem, że ilość biletów nie zostanie wyczerpana wcześniej. Informacja o wyczerpaniu biletów jest umieszczana automatycznie na stronie wydarzenia.
 8. WARUNKI UCZESTNICTWA
  8.1. Obowiązuje zakaz używania substancji odurzających.
  8.2. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
  8.3. Uczestnicy, którzy przybędą na wydarzenie w stanie upojenia lub odurzenia, nie będą dopuszczeni do udziału w wydarzeniu. Jeśli tacy uczestnicy zostaną zauważeni w punktach odżywienia i odświeżenia organizator zachowuje prawo skontaktować się z odpowiednimi organami.
 9. PRAWA ORGANIZATORA
  9.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z rajdu pieszego w przypadku naruszenia zasad regulaminu. 
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10.1. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  10.2. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Imprezy w przypadku:
      10.2.a. aistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia.
      10.2.b. wzrostu zakażeń na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2, a która to sytuacja mogłaby zagrażać życiu i zdrowiu zawodników, jak i osób uczestniczących w organizacji.
      10.2.c. wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie rajdu TrekTours w Otwocku’24 niemożliwe lub znacząco utrudnione.
  10.3. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, wydarzenia związane z wojną, która toczy się za wschodnią granicą RP, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego regulaminu spowodowane siłą wyższą.
  10.4. Organizator zastrzega możliwość zmiany nieistotnych zapisów niniejszego Regulaminu.
  10.5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, o zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników/Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnik/Użytkownik, który nie akceptuje wprowadzonych istotnych zmian Regulaminu powinien zawiadomić o tym Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje usunięciem Uczestnika z udziału w rajdzie – w takiej sytuacji uiszczona opłata startowa zostanie zwrócona.
  10.6. Reklamacje w sprawach związanych z uczestnictwem oraz organizacją Rajdu TrekTours w Otwocku’24 można składać pisemnie na adres Organizatora lub mailowo na adres [email protected] najpóźniej do 7 dni po zakończeniu imprezy.
  10.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tras rajdu.

  Najnowsza aktualizacja dnia 01.08.2023.